Lidé na statku

Jaroslav

Jaroslav Lenhart

Je se zemědělstvím v Českých Kopistech spojený od roku 2006, kdy pomáhal částečně jako dobrovolník částečně jako brigádník Radomilu Hradilovi, který zemědělství v Camphillu zakládal. Byl zde jen na jednu sezónu, protože ještě dokončoval školu. Předtím žádné velké zkušenosti neměl. Vzděláním je elektrotechnik, ale založením zahradník. Pochází ze srdce Valašska, ze Vsetína, kde měl jeden malý záhonek ve tvaru srdce. Něco se přiučil na biodynamickém statku ve Fořtu v Krkonoších, kde jeden rok působili s jeho ženou Žanetou, a to těsně předtím, než přišli do Camphillu. V camphillu působili se ženou Žanetou jako rodiče domu. V současnosti (2018) je nadále činný vedle statkové práce i v camphillu, nese odpovědnost za projektový managment obou organizací.

Od roku 2009 je hlavním zahradníkem, a od roku 2012 ředitelem nově vzniknuté o.p.s., pokrývající zemědělskou činnost camphillu. Z původního obhospodařovaného půl hektaru v čase jeho příchodu se mu podařilo rozšířit hospodaření na celou výměru našich polností a pastvin, které k roku 2017 mají ca. 11 hektarů. Z terapeutického políčka vytvořil fungující zelinářský statek, který zároveň utváří do živého organismu, pestrého nejenom na různé odrůdy a druhy zeleniny, ale i stromy a keře, remízky, a květiny, které pěstuje prostě z lásky ke kráse. Na statku z jeho iniciativy spolupracují lidé celý rok, což není běžné, a co je udržitelné jenom při určitém finančním obratu, který Jaroslav zajišťuje svou obchodní činností, jednáními, zavážením zeleniny, jakož i neustálým zasazováním se o spolupráci na všech úrovních - např. spolupráce s odběrateli umožnila prodávat zeleninu za ceny férovější, než jsou běžné. Podařilo se mu vytvořit ze statku funkční udržitelný provoz, který je zároveň neziskovou organizací (s účelově vázaným ziskem), mající praktické, vzdělávací i osvětové cíle. S neúnavným idealismem pracuje pro statek i na statku, vede tým lidí, organizuje práci, obchoduje, spolupracuje, řediteluje i plečkuje... a vedle toho je otcem 4 dětí, manželem, básníkem a umělcem. A obyčejným, omylným člověkem, který miluje život, a růst v něm.

Jeho snahy daleko přesahují provoz statku: inicioval setkávání se zemědělců pracujících bio-dynamicky; Společenství kolem Svobodného statku na soutoku (naše KPZ), i zemědělsko-spotřebitelský družstevní spolek Obživa. V roce 2017 byl jedním z finalistů navržených za veřejně prospěšného podnikatele roku. Díky němu se zařadil náš statek mezi tzv. "slušné firmy". Je ředitelem a statutárním zástupcem Svobodného statku na soutoku, o.p.s.

Žaneta

Žaneta Lenhartová

O ekologické zemědělství se začala zajímat již ve svých aktivistických letech na střední škole a při studiu té vysoké pracovala v neziskové organizaci Hnutí DUHA na jeho propagaci tak usilovně, že školu nezvládla ani dokončit ;) Kopistské pole ji přirostlo k srdci spolu s Jaroslavem již v roce 2006. K práci s půdou, rostlinkami i zvířaty doslova přičichla na biodynamickém statku ve Fořtu. Zde jí bylo dokonce dopřáno nastoupit na vzdělávání pro budoucí biodynamické zemědělce v Německu, které však z důvodu očekávání prvního potomka ukončila. Do Camphillu v Českých Kopistech přišla s mužem Jaroslavem a synkem Kristiánem v roce 2009. Nyní pečuje již o další tři robátka, Jiřího, Doubravku a Daniela. V komunitním domě působila s manželem v roli "rodičů domu" (do 2017). Když si vytvoří prostor, ráda uklízí, hrabe se v záhonku a pečuje o květinky v zahradě. Velmi ji přitahuje bytost včely. Pečuje o včely na statku. Vede a nese svíčkařskou dílnu Camphillská svíce. Od konce roku 2016 se o něco více spojila s denním rytmem statku, když si vzala na starost péči o krávu Julii s telátkem. Od září 2017 je odpovědná za denní práci našich spolubydlících se speciálními potřebami, na kterých se statek výrazně podílí. V Camphillu na soutoku je členkou jejího nejvyššího orgánu Kruh nositelů, což ji taky zabírá nějaký čas. V camphillu i na statku působí od počátku (2009-2018) jako dobrovolnice.

Katarína

Katarína Králiková

O Vánocích 2011 přišla Piesňomila Katarína Králiková do zemědělství, ale hlavně do administrativy a naší odborné bio-dynamické sekce. Katarína vystudovala práva a několik let se věnovala právní filosofii na fakultě práv. Narodila se a žila v Bratislavě, působila 9 let v Trnavě (PF TU), a od malička měla silný vztah ke střednímu Slovensku (Slovenská Ľupča). Před příchodem do Camphillu a úrodných nížin jeho okolí měla svůj domov vysoko na kopci nad obcí Utekáč (čti "Utěkáč":-)) na osamělé dřevěnici uprostřed slovenských hor. Zajímá se o sociální aspekty vývoje, antroposofická umění a rozvoj člověčenství v člověku. Navštěvovala a překládala z němčiny semináře Jörga Schrödera, Pära Ahlboma a lidí ze školy Solvik (Švédsko, tzv. "intuitivní pedagogika"). Od roku 2016 studuje Psychofonetiku Yehudu Tagara. Po příchodu do Camphillu sdílela společný život a práci v komunitním domě, v dílnách i na poli. Po více než dvou letech dobrovolničení se stala spolupracovnicí camphillu, což trvá do současnosti. Právě ona pomohla významnou měrou založit statkovou o.p.s. v roce 2012. Na našim statku by ráda prohloubila své poznání biologicko-dynamického zemědělství, hlavně v jeho celostním působení na krajinu, kulturu a lidi žijící v krajině. Na statku působí jako dobrovolník. Pracuje celkem dost v kanceláři, ale těší se i z fyzické práce na poli. Je předsedkyní Správní rady statku.

Kateřina

Kateřina Šimková

Poprvé přišla na statek na jaře 2014 jako vedoucí zahraničního dobrovolnického workcampu. Vzpomínka na život ve společenství, pole na soutoku a výhledy na České středohoří v ní zůstala tak silná, že po roce stráveném v zahraničí začala jezdit na statek jako dobrovolník a během podzimu 2015 se sem postupně přestěhovala. Má vystudovanou Fakultu tropického zemědělství na ČZU a tak se zajímá o pěstování teplomilných specialit v českých podmínkách. Dále se zabývá pěstováním a zpracováním bylinek. V budoucnu by ráda na statku rozvíjela vzdělávání a výchovu dětí přímo související s činností člověka v zemědělství a v krajině. Od podzimu 2016 je ve Správní radě statku. Zároveň působí v camphillu, kde má vícero managerských a komunikačních úkolů. Je členkou nejvyššího orgánu Camphillu na soutoku Kruh nositelů.

Peter

Peter Veselý

Peter Veselý se již od střední školy zajímal o praktické aplikace antroposofie (waldorfská pedagogika, Weleda, Camphill, biodynamika). Přestože po studiu na vysoké škole odešel pracovat do Německa a pak do Francie, právě odtud se odehrál první významnější kontakt s Kopisty. Byl osloven Radomilem Hradilem a následnou spoluprací poskytnul půjčku na zakoupení pole Kosa (pole Svobodného statku). Po návratu do ČR působil jako třídní učitel ve WŠ Semily a poté jako správce (manažer) ve waldorfské škole v Bratislavě. Později se z osobních důvodů odstěhoval do Prahy, kde se potkali s naším hlavním zahradníkem Jaroslavem a byl osloven jako poradce pro naše organizace i vztahy. Začal u nás rozvíjet účetnictví, finance, investice, působil jako mediátor a pomohl při zakládání statku. Přestože nikdy v Kopistech nebydlel, postupně vrůstal do našeho organismu, a to vždy převážně jako dobrovolník. V současnosti je členem správní rady Statku, statutár Camphillu a snaží se o vnášení pokoje a míru do organizaci i mezi nimi. Považuje za velice cenné, co se zde rozvíjí. Stále více se však nyní soustředí na svůj projekt Dvůr Sofie na Karlštejně. Snaží se tedy omezit působení zde, společně se snad však stále budeme podílet na rozvíjení a pozorování duchovního zemědělství, zajímavých forem fungování a spolužití.

Jana

Jana Čapková

Patří mezi nejdéle působící spolupracovníky. Na statku je od roku 2011. Původně přišla do zemědělství, ale nejrůznější okolnosti ji na nějakou dobu přivedli do kuchyně a prostor hlavního domu. Od léta 2015 ji to však více táhne zpět k poli, tudíž se v kuchyni začala střídat se svojí sestrou Monikou. Na starosti má jemnější polní práce a spolupráci s uživateli CDS a po letech praxe ji považujeme za expertku na pikýrování sazeniček. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem mívá také na starosti zaběhnutí nových brigádníků, dobrovolníků.

Michal

Michal Svoboda přišel v roce 2011 jako brigádník a zůstal jako zaměstnanec. Pochází z Libochovic. Vzdělán je v opravě strojů, ale co se techniky týče, rozumí snad všemu. Je to praktik, někdy však až přílišný pragmatik. Proto ho kvůli kráse a ekologii musíme často krotit. Má na starosti zejména kultivaci pole a zaváží velkoobchod.

Jiří

Jiří Hospodka

Jiří nám přišel pomáhat během sezóny 2018 převážně se zemědělskými pracemi. Jelikož se nám vzájemně dobře spolupracovalo, tak jsme se od ledna 2019 dohodli na trvalejší spolupráci. Kromě pomoci se zemědělskými pracemi Jiří chystá eshopové bedýnky a po regionu je i zaváží. Dále pomáhá s rozjetím zpracovny zemědělských výpěstků- zpracovává metodiky a vymýšlí uspořádání prostoru. Spolupracuje na projektové žádosti na Sociální podnik.

Petr

Petr Vacek

Náš dlouholetý spolupracovník, pravděpodobné největší komik teamu. Na poli je jako doma, proto i přes zdravotní problémy, které ho loni málem skolily, se na něj vrátil a pečuje o něj, jak jen zvládne. Kromě toho částečně působí ve svíčkařské dílně, kde je ceněným pomocníkem při řezání vosku.

Ivan

Pomáhá se stavebními pracemi, převážně zedničinou. Často se ale objevuje i v našem zemědělském týmu. Vždy ochotně přiloží ruku k dílu, ať už se jedná o těžší práce v rámci podzimního sklízení, přípravy bedýnek nebo o jarní jemnější práce jako je sázení. Na statku už brigádničí 5tým rokem.

Anička

Anna Klčová

Anička k nám do společenství přišla v roce 2013 a začala působit jako speciální dobrovolník. Pochází z Myjavy a má vystudované odborné učiliště v Bratislavě zaměřené na zelinářství, květinářství a sadovnictví. Jelikož ráda u práce povídá, tak mezi nejoblíbenější činnosti patří skupinové sázení či okopávání. Začíná se v zemědělství postupně zapracovávat, aby se více naučila samostatnosti a pečlivosti. V zimním období, kdy na poli není tolik práce, vypomáhá ve svíčkařské a textilní dílně.

Uživatelé v Centru denních služeb

Na statku je stále spousta práce a každá pomocná ruka přijde vhod. Proto i naši spolubydlící se speciálními potřebami jsou nám v našich úkolech velice nápomocní. Oblíbenou činností tak může být přehazování kompostu, sklízení brambor, hrabání listí apod. Dále pomáhají při sběru i drhnutí bylinek, tudíž je zemědělská činnost nenechává v klidu ani přes zimu. Nejraději ale stejně s naší zeleninou přijdou do styku v kuchyni při loupání, krájení, vaření a následné konzumaci :-)

Bývalí spolupracovníci:

Andrej

Andrej u nás působil po dobu sezóny 2018. Pomáhal s pletím výsevů, průběžným sklízením, doprovázel ekovýchovné i dobrovolnické programy. Rozvíjel sekání kosou a péči o stromy. Ke konci roku se přestěhoval na Vysočinu, kde plánuje založit vlastní hospodářství.

Monika

Monika Čapková

Monika začínala v sezóně 2014 jako brigádník a velmi brzy se stala stálým spolupracovníkem. Na statek ji přivedla Jana Č., která z domova znala Moničinu oblibu v zahradních činnostech. Měla na starosti vaření, přípravu bedýnek a polní práce, většinou ve spolupráci s našimi spolubydlícími.

Tomáš

Tomáš Hudec

Tomáš působil na Statku a Camphillu v první polovině roku 2017. V camphillském společenství ho zaujal přirozenější přístup k lidem i přírodě. Pracoval s našimi spolubydlícími a měl rozvíjet camphillskou sociální službu. Od léta 2017 však spolupráci ukončil.

Honza

Honza Býna

Na statku se poprvé objevil na chvíli v roce 2011 jako brigádník. Pomáhal s chystáním bedýnek, sklízením, úpravou pole a péčí o zvířata. Zaučoval se na práci s koněm, ale na začátku roku 2017 šel zkoušet své štěstí jinam mimo obor.

Michaela

Jako dobrovolník si prošla většinou úrovní statkového života. Poprvé v létě 2012 jako účastník česko-welšského workcampu, o rok později už jako vedoucí a občasná výpomoc, další rok v roli individuálního dobrovolníka a s dalším rokem se na statek stěhuje a věnuje se maloobchodu a marketingu (to není sprosté slovo). Přitom dokončuje studium ekonomiky a managementu v Praze, píše diplomovou práci spojenou s realizací komunitou podporovaného zemědělství a hledá lidské formy aplikace těchto oborů v praxi. Z pole se tak stále více stahuje do kanceláře a od září 2015 už funguje spíše externě na propojování toho, co je uvnitř, s tím, co je vně. Od léta 2016 je na zkušenou v camphillu ve skotsku.

Jitka

Přišla do camphillského společenství během léta 2015. Necelý rok se podílela na administraci a přípravě bedýnek, od léta 2016 spolupráci ukončila.

Vojtěch

Vojtěch Klusák

Vojta vystudoval přírodní vědy (fyzikální chemii) a zajímá se o užití dřevěného uhlí a o využití koně na práci v zemědělství. Pochází z Prahy, ale má blízko i k horám, kde trávil část svého dětství. Nyní už působí na spřáteleném biodynamickém statku Bemagro v Jižních Čechách.

Podívejte se dále / Kdo na statku pracoval před námi - aneb Historie statku