Svobodný statek-O.P.S.

V průběhu roku 2012 se utvářel koncept obecně prospěšné společnosti, která by na sebe převzala provozování zemědělství. Do roku 2012 bylo zemědělství jednou z činností Camphillu České Kopisty.

Zahájení činnosti o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku byla založena na jaře roku 2012, svoji činnost pak zahájila k datu 1.1.2013.

K založení společnosti vedly dva důvody. Prvním důvodem bylo osamostatnění zemědělství v rámci Camphillu České Kopisty, druhým byl požadavek evropských grantů, které umožňují podávat žádosti o dotace v některých grantových programech pouze pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti.

Občanské sdružení Camphill České Kopisty převedlo na společnost nářadí a nástroje potřebné pro zemědělskou činnost a poskytlo do zápůjčky zemědělskou půdu a skladovací prostory, čímž novou společnost podpořilo a umožnilo vůbec její fungování. Po založení společnosti jsme v rámci evropských grantů podali žádost o podporu projektu na biopekárnu a sušárnu bylin. Tu jsme nakonec nezískali a v současné době připravujeme novou sušárnu bylin a zpracovnu zeleniny.

Cíle Svobodného statku na soutoku, o.p.s.

Utváření poslání Svobodného statku na soutoku, o.p.s. jsme pojali trochu šířeji než jen provozování zemědělské činnosti. Naším záměrem je:

 1. ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich
 2. utváření svobodného statku na principech bio-dynamického zemědělství
 3. vytvořit prostor pro pracovní, poznávající a sociální setkávání lidí na statku
 4. konat a utvářet se smyslem pro krásu a pravdivost
 5. ve svém úsilí navázat na podněty a práci Rudolfa Steinera a Karla Königa

Náplň činnosti Svobodného statku na soutoku, o.p.s.

Jako obecně prospěšná společnost provozujeme tyto obecně prospěšné služby:

 1. propagování a praktické vytváření platformy pro bio-dynamické zemědělství, rozvíjení zdravé krajinotvorby a podpora ekologických a jiných alternativních způsobů zemědělství
 2. podpora v samozásobitelství společenství Camphillu České Kopisty, sociální podnikání a jiná podpora znevýhodněných skupin občanů v rámci Camphillského společenství v Českých Kopistech
 3. vytváření prostoru pro setkávání lidí se znevýhodněnou skupinou spoluobčanů, s bio-dynamickým hospodařením, a s alternativními způsoby myšlení formou organizování seminářů, vzdělávacích pobytů dětí a mládeže, stáží, dobrovolnické činnosti, mezinárodní spolupráce v oblasti biodynamického zemědělství a ekologických aktivit, organizování setkání v oblasti podpory dospělých, mládeže a dětí ve zdravém utváření si obrazu o zemědělství a postavení zemědělce ve společnosti
 4. podpora rozvoje řemeslných a uměleckých dovedností
 5. zemědělská činnost ekologická s důrazem na bio-zelinářství; vypásání travních porostů; šetrnou péči o půdu podporující zadržování vody v krajině; dodržování a rozvoj etické a šetrné péče o zvířata, respetkující jejich přirozené potřeby
 6. maloobchod a velkoobchod v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje, ekologicky šetrného přístupu k Zemi a humanistické spolupráce nepostavené pouze na komerčních základech, včetně logistiky podporující bio-zelinářství a šetrné zacházení s půdou a zvířaty (společný rozvoz bio-produktů s jinými zelináři; rozvoz koněm)

Právní forma Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost je právní formou utvářenou jako provoz, což ji odlišuje od občanského sdružení, které šíří ideje a je zaměřeno na sdružování lidí, kteří danou ideu podporují.

Organizační struktura obecně prospěšné společnosti je daná zákonem - má ředitele, správní a dozorčí radu. Ředitel je statutárním orgánem a vedoucím celého provozu; on přijímá zaměstnance a vede je. Vnitřní struktura a její uspořádání je ponecháno na členech orgánů o.p.s. a je možné ji upravit ve statutech společnosti. Důležitou funkci pro o.p.s. sehrává její zakladatel. Prvotně ze zákona má a o.p.s. mu může ponechat veliké pravomoci při jmenování orgánů o.p.s. (správní a dozorčí rady), a bez jeho svolení nemůže o.p.s. zaniknout. Zakladatelem Svobodného statku na soutoku, o.p.s. je občanské sdružení Camphill České Kopisty, o.s.

Orgány naší obecně prospěšné společnosti

V orgánech naší společnosti jsou:

 • Ředitel: Jaroslav Lenhart
 • Správní rada: Mgr. Katarína Králiková, PhD. (předsedkyně), Peter Veselý, Ing. Kateřina Šimková
 • Dozorčí rada: Alena Malíková (předseda), Milouš Načeradský, Lukáš Rudolfský

Podívejte se dále / Více o jednotlivých lidech na statku