Bio-zpracovna 2020-2021

Obrázek nebo fotografie#23730

Projekt: BIO Zpracovna

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014964

Realizace: od 1.1.2020 do 31.12.2021

BIO Zpracovna je samostatným střediskem, integračním sociálním podnikem Svobodného statku na soutoku o.p.s. Funguje na principech sociálního podniku a vytváří vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním hendikepem. S novou šetrnou technologií zpracovává a prodávává vlastní výrobky z výpěstků zeleniny, ovoce a bylin Svobodného statku, z biodynamického zemědělství. Distribuce bude zajištěna prodejem přes KPZ (střediska prodeje Komunitou podporovaného zemědělství) a prostřednictvím e-shopu.


Společnost se hlásí k Pěti principům sociálního podnikání

1) společensky prospěšný cíl - v zakládací listině Svobodného statku na soutoku o.p.s. jsou deklarovány společensky prospěšné cíle společnosti. Viz. zakládací listiny spolku nebo kapitola 1.1.1

2) sociální prospěch - žadatel bude v organizační jednotce Zpracovna (sociálním podniku) zaměstnávat min. 30 % zaměstnanců z CS projektu. Konkrétně v projektu počítáme s podílem 54 %. Tito zaměstnanci budou mít možnost participovat na rozhodovacích procesech podniku, a to účastí na společných poradách s vedoucími členy společnosti, kde se budou moci vyjadřovat k probíraným provozním tématům, případně tato témata navrhovat a spolurozhodovat o jejich řešení. Spolupracovníci mají právo se na společných poradách vyjadřovat k plánovaným reinvesticím do budování sociálního podniku a jeho dalších podnikatelských aktivit. Pracovníci budou seznámeni, jak jednat v souladu s posláním sociálního podniku a podle svých možností pomáhat při rozvoji sociální firmy.

Podpora pracovníků bude probíhat dlouhodobě. Ve spolupráci s Centrem denních služeb Camphillu na soutoku jsou a budou klienti (možní budoucí zaměstnanci OZP) v rámci aktivizace podporováni ke stále vyšší míře samostatnosti v osobních i pracovních činnostech.

3) ekonomický prospěch

  • Zpracovnu povede manažer Zpracovny, který bude vybaven potřebnými pravomocemi umožňující samostatnost v rozhodování účetního střediska, sociálního podniku
  • z finančního plánu vyplývá, že podíl tržeb vlastního zboží na celkových příjmech bude za posledních 12 měsíců trvání projektu 69%
  • případný zisk reinvestujeme minimálně z 51% zpět do podniku a to do rozvoje podniku po stránce technologické a prostorové a do zaměstnanců formou vzdělávání v potřebných kompetencích a dalších benefitů.

4) environmentální prospěch - podnikáme v souladu s certifikovaným osvědčením pro hospodářský subjekt na činnosti: Ekologický podnikatel, Výroba bio potravin, Obchodník, vydané A.B.CERT reg. číslo CZ-UL-010-00965-ABH. Při zpracování surovin budeme postupovat v současnosti známými co nejšetrnějšími metodami, aby byla zachována co nejvyšší míra bio kvality. Budeme postupovat podle nastavených vnitřních pravidel pro podnikání v souladu s environmentálními principy. Skleněné obaly na výrobky budou vratné a znovu použitelné, papírové obaly budou snadno kompostovatelné nebo recyklovatelné. Odpovídají tak principu cradle-to-cradle, kdy se odpad znovu stává zdrojem, a tím předchází znečišťování planety a šetří primární zdroje, vratné obaly můžeme sbírat zpět v závozových místech zeleniny KPZ.

Zvolené technologie na zpracování jsou co nejvíce šetrné k obsahu všech prospěšných složek potraviny. Nezbytné přísady do výrobků budou používány v bio kvalitě. Rostlinné zbytky z výroby budou kompostovány, další odpady budou tříděny a odevzdávány ke svozu.

5) místní prospěch - v podniku budeme dbát na přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,

  • přednostně budeme zaměstnávat pracovníky z místní komunity a nejbližšího okolí,
  • budeme přednostně využívat místních zdroje, a to zejména vstupní suroviny pro výrobu,
  • budeme rozvíjet spolupráci sociálního podniku s místními aktéry a místní komunitou;

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem